Настоящият проект е фокусиран върху разработване, усъвършенстване и адаптация на иновативни ядивни опаковки, чрез които се постига удължаване на срока на годност на свежи и минимално преработени плодове и зеленчуци. Предвижда се използването на биополимери, получени от възобновими природни източници, които притежават висока биологична стойност, антимикробиална активност, добри физични, сензорни и бариерни параметри, като в същото време не замърсяват околната среда със синтетични отпадъци.

При реализацията на проекта ще бъдат изпълнени следните основни задачи: получаване на моделни многокомпонентни ядивни филми (полизахарид-етерично масло, полизахарид-полизахарид) и охарактеризиране на техните, бариерни, микробиологични, физични и физико-химични показатели; сравнителен анализ на методи за апликация на ядивните покрития върху пресни и минимално преработени плодове и зеленчуци – потапяне, пръскане и обвиване в предварително получено фолио; определяне на основните показатели на опаковани и неопаковани (контролни) плодове и зеленчуци; изследване на срока на годност на опаковани и неопаковани плодовете и зеленчуци при контролирано съхранение в камера (ускорен метод за изследване на срок на годност при регулиране на температура, влага и светлина) и в хладилник.

За целите на проекта ще бъде разработена зрителна система, която позволява експресна оценка на повърхностните свойства на опакованите продукти – цвят, нарушаване на целостта на повърхностия слой, различни заболявания и др.

С планираните изследвания се очаква да се установят свойствата на новите ядивни опаковки и да се оптимизират техния състав и метод за нанасяне с оглед постигане на по-добри показатели на опакованите плодове и зеленчуци и удължен срок на годност. По този начин се предполага повишена ефективност на технологията за опаковане в ядивни покрития.

Предлаганият проект ще допринесе за постигането на фундаментални и научно-приложни знания в едно бързо развиващо се в световен мащаб направление, каквото е подобряване на качеството на хранителните продукти и удължаване на срока им на съхранение. Той е в унисон с националния приоритет за развитие на научните изследвания Здраве и качество на живота, биотехнологии и екологично чисти храни“.

Балансираният екип от физици, химици, биохимици, фармацевти и специалисти в науката за полимери е гаранция за устойчиво развитие на предлаганата мултидисциплинарна тематика и трансфер на знания в различни области на науката и практиката.

Анотация

Анотация

Цел

Публикации

Резултати

Апаратура

Линкове

Контакт